Scrumptious

Tupelo Wood

10" x 8.5" x 5" 

©2017 by Jacob Wainshtein.